phone tel. +48 787 175 272

Szukaj ogłoszeń

Wiedza

Podjęcie legalnej pracy zarobkowej w Polsce oraz na terenie Unii Europejskiej wiąże się dokonaniem pewnych czynności formalnych.

Z dniem 1 stycznia 2018 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców z państw spoza UE/EOG na polski rynek pracy.

Zmiany dotyczą przede wszystkim osób wykonujących prace krótkoterminowe i sezonowe.


Poniżej przedstawimy zakres zmian oraz praw i obowiązków, które dotyczą osób przybywających do Polski w celach zarobkowych.

Co istotne w 2018 roku, cudzoziemcy będą mogli wykonywać prace na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy jeszcze w 2017 roku.

Od 1 stycznia 2018 r. "Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi" będą rejestrowane tylko w przypadku prac nie-sezonowych wykonywanych przez obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Jednocześnie istnieje możliwość ubiegania się o wydanie zezwoleń na pracę sezonową - do 9 miesięcy w roku kalendarzowym przez wszystkich obywateli państw trzecich.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WPROWADZONE OD 1 STYCZNIA 2018 R.

 • Wprowadzono "Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi".
 • Wprowadzono przesłanki odmowy rejestracji "Oświadczenia...", oraz możliwość odwołania się od takiej decyzji do organu drugiej instancji ministra właściwego do spraw pracy.
 • Wprowadzono opłatę w wysokości 30 zł.
 • Wprowadzono obowiązek informowania odpowiedniego podmiotu przez pracodawcę, o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca.
 • Doprecyzowano sposób zliczania okresów wykonywania pracy, na podstawie zarejestrowanych "Oświadczeń"


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN DOTYCZĄCYCH ZEZWOLEŃ NA PRACĘ SEZONOWĄ

 • Zezwolenie na pracę sezonową wydaje Starosta powiatowy, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy;
 • Jest to instrument przeznaczony dla wszystkich cudzoziemców z państw spoza UE/EOG;
 • Dotyczy prac w sektorach uznanych za prace sezonowe;
 • Uzyskane zezwolenie uprawnia do pracy przez okres 9 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • W perspektywie dłuższej współpracy z danym cudzoziemcem można ubiegać się o tzw: "Wpis pracy wielosezonowej" (do 3 lat).
 • Cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie na pracę sezonową. Fakt poinformowania Urzędu przez pracodawcę o przyjeździe cudzoziemca w zupełności wystarczy.
 • Cudzoziemiec może także pracować w trakcie oczekiwania na przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową u tego samego pracodawcy. Natomiast u nowego pracodawcy - 30 dni.

ABY LEGALNIE ZATRUDNIĆ CUDZOZIEMCA

 • Należy uzyskać "Zezwolenie na pracę cudzoziemca", "Zezwolenie na pracę sezonowę" lub "Wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi". Następnie trzeba przekazać ten dokument cudzoziemcowi (chyba, że cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę);
 • Należy podpisać z cudzoziemcem odpowiednią umowę, a wcześniej przedstawić jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca;
 • Należy skopiować dokument pobytowy cudzoziemca .
 • Obcokrajowca należy zatrudniać na warunkach zawartych w zezwoleniu lub w oświadczeniu;
 • Należy również zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, jeśli wynika to z formy zatrudnienia;


Cudzoziemiec może wykonyważ pracę wyłącznie na rzecz podmiotu wskazanego w zezwoleniu lub oświadczeniu.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę - wydawane przez wojewodę na wniosek cudzoziemca, uprawnia zarówno do pracy, jak i do pobytu;

Obecnie obowiązuje 5 typów zezwoleń na pracę:

A - gdy cudzoziemiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce, wydawane na wniosek pracodawcy,

B - gdy cudzoziemiec pełni funkcję w Zarządzie, działa jako Komplementariusz albo Prokurent,

C,D,E - w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski;

Pojawił się jednocześnie nowy typ "Zezwoleń na pracę sezonową" - S - uprawnia do wykonywania prac uznanych za sezonowe przez 9 miesięcy w roku.

Oświadczenie rejestrowane w powiatowym Urzędzie Pracy przez pracodawcę dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, uprawnia do wykonywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach.

Praca sezonowa będzie możliwa wyłącznie na podstawie "Zezwolenia na pracę sezonową"!OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy sprawdzenie czy cudzoziemiec posiada ważne dokumenty, uprawniające go do pobytu w Polsce. Równocześnie pracodawca zobowiązany jest do wykonania kopii rzeczonych dokumentów, oraz ich archiwizacji do końca stosunku pracy.

Na pracodawcy ciąży duża odpowiedzialność w związku z potencjalnym zatrudnieniem obcokrajowca niezgodnie z prawem. Stąd też należy dokładnie sprawdzać i weryfikować dokumenty pobytowe cudzoziemca.

Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie "Umowy o pracę" lub "Umowy zlecenia", skutkuje obowiązkiem zgłoszenia go w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ZUS.

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z cudzoziemcem "Umowę..." na piśmie. Przed podpisaniem "Umowy..." należy przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony:
https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/

Szczegóły reguluje wspomniana Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1543).